Inhoudsopgave

Hoe verhoudt het toetsingskader e-health zich ten opzichte van het Convenant

Praktijkvraag 14

Hoe verhoudt het toetsingskader e-health zich ten opzichte van het Convenant

Op 18 november 2018 is het toetsingskader “Inzet van e-health door zorgaanbieders” van de IGJ gepubliceerd. Het toetsingskader e-health vormt het uitgangspunt voor de IGJ voor het toezicht op de inzet van e-health door zorgaanbieders. Het “Convenant Veilige Toepassing van Medische Technologie in de medisch specialistische zorg”, verder convenant genoemd, vormt het uitgangspunt voor de IGJ voor het toezicht op de inzet van medische hulpmiddelen door zorgaanbieders. Er zit inhoudelijk een grote overlap tussen beide documenten. Zo wordt in beide documenten gesteld dat een risicoanalyse plaats moet vinden voorafgaand aan de implementatie van een nieuwe toepassing.

In het overzicht hieronder worden de verschillen tussen het convenant en het toetsingskader weergegeven. Groen gemarkeerd komt zowel in het convenant als in het toetsingskader e-health voor. Wit komt enkel in het convenant voor. Oranje gemarkeerd komt enkel in het toetsingskader e-health voor, deze onderdelen zijn hieronder verder toegelicht.

Figuur 1Verschillen tussen Toetsingskader en Convenant. Deze afbeelding is exclusief hoofdstuk 4 & 5 van toetsingskader e-health.

Patiëntparticipatie bij nieuwe e-health toepassingen

Een belangrijk onderwerp in het toetsingskader e-health is patiëntparticipatie. Toepassing van e-health is namelijk vaak gericht om de rol van de patiënt te versterken. Hierdoor is betrokkenheid van de patiënt zowel vooraf bij het maken van keuzes als bij de implementatie cruciaal om problemen bij acceptatie of onjuist gebruik van e-health te voorkomen. 

 

Het toetsingskader vraagt om betrokkenheid van patiënten al bij de eerste keuzes die gemaakt worden rondom e-health. Een cliëntenraad is het juiste orgaan dat patiënten breed kan vertegenwoordigen bij het maken van het beleid van de zorginstelling rondom e-health. 

Bij specifieke e-health projecten dient de zorginstelling patiënten binnen de doelgroep te betrekken.

Rol van de patiënt bij nieuwe e-health toepassingen

Waar bij het convenant de gebruiker van medische technologie een zorgprofessional is met bepaalde bevoegd- en bekwaamheden is dit bij e-health toepassingen anders. Bij e-health is vaak de patiënt de gebruiker. Fysieke en cognitieve mogelijkheden van de patiënten kunnen echter sterk verschillen. Bij de aanschaf, implementatie en gebruik van het systeem dient hier nadrukkelijk rekening mee te worden gehouden. Afhankelijk van de toepassing en de bekwaamheidseisen voor het gebruik van een e-health toepassing is het raadzaam dat de zorgverlener samen met de individuele patiënt een afweging maakt of de patiënt fysiek en cognitief in staat is om de toepassing veilig te gebruiken.