Inhoudsopgave

Thuismeting patiënt

Praktijkvoorbeeld 6

Thuismeting patiënt

Een voorbeeld van een e-health toepassing is de thuismeting van fysiologische parameters van een patiënt. In deze situatie/dit voorbeeld krijgt de patiënt een bloeddrukmeter mee naar huis. Deze bloeddrukmeter is via het Wi-Fi-netwerk bij de patiënt thuis verbonden met een app op een smartphone. Deze app stuurt automatisch de gemeten waarden via een cloudserver van de leverancier naar de zorginstelling. Deze waarden worden dan bijvoorbeeld in het EPD opgeslagen in een tabblad voor thuismetingen zodat de arts het verschil ziet tussen thuis gemeten waarden en de in de zorginstelling gemeten waarden. Een zorgverlener kan zo een patiënt op afstand in de gaten houden. Hierdoor hoeft de patiënt niet meer voor alle metingen naar de zorginstelling toe, waardoor het aantal bezoeken kan worden verminderd. Dit is een voorbeeld van een systeem voor een medische toepassing.

Overwegingen

Voor de inzet van thuismetingen start je met de vraag “wat is het beoogd gebruik?”. Thuismetingen kunnen gebruikt worden voor verschillende toepassingen. Op hoofdlijnen kan onderscheid worden gemaakt in toepassingen met een medisch doel of toepassingen zonder medisch doel. Een medische toepassing is bijvoorbeeld de bewaking van het hartritme van een patiënt voor diagnostiek of behandeling. Bij toepassingen zonder medisch doel kan worden gedacht aan leefstijlmonitoring, (in dit geval betreft het geen medische software). In beide gevallen kunnen de data of meetwaarden continu gemeten worden en discreet zijn, of juist als vrije tekst in bijvoorbeeld vragenlijsten worden gegenereerd. 

 

Belangrijk is om altijd naar de kwaliteit van de thuismeting te kijken. Daarnaast moet de apparatuur zodanig makkelijk in gebruik zijn dat de patiënt de meting zelf goed kan uitvoeren. 

De patiënt moet een instructie krijgen hoe de bloeddruk te meten. Een meting direct na inspanning kan de gemeten waarde flink beïnvloeden waardoor de interpretatie van de waarde niet juist is. Soms is aanvullende informatie nodig voor de interpretatie van een meetwaarde. Voor de bloeddruk is de interpretatie van de meetwaarde anders als de meting liggend, zittend, staand of lopend wordt uitgevoerd. Goede afspraken en eenduidige instructie voor de patiënt zijn om deze redenen belangrijk.

 

Neem daarnaast de nauwkeurigheidseisen op in het Programma van Eisen van het apparaat. De benodigde kwaliteit is afhankelijk van het beoogd gebruik. Voor medische doeleinden, zoals in dit voorbeeld, dient de apparatuur te voldoen aan de juiste standaarden en ook juist gekalibreerd te zijn. Zorg dat duidelijk is bij wie deze verantwoordelijkheid ligt, ook nadat de apparatuur in gebruik is genomen. De leverancier kan bijvoorbeeld een gekalibreerd apparaat leveren, maar tijdens het gebruik kan een periodieke aanvullende kalibratie en justering nodig zijn. Dat gebeurt in bepaalde gevallen in de zorginstelling. Bloedglucosemeters kunnen bijvoorbeeld in het ziekenhuis worden gekalibreerd door middel van een laboratoriumbepaling. 

 

Verder is het van belang om de kwaliteit van het apparaat te testen voordat het ingezet wordt. Voer een ingangskeuring uit om het apparaat te controleren op het functioneren conform specificaties. Een ingangskeuring kan bijvoorbeeld bestaan uit de volgende onderdelen:

  • (met een checklist) controleren of de benodigde stickers voor onderhoud en registratie zijn aangebracht;
  • controleren of de oude apparatuur is afgevoerd (indien van toepassing);
  • voor hoog risico-apparatuur de vrijgave door klinische fysica registeren;
  • controleren of een functionele test is uitgevoerd en of de periodieke controle is ingepland indien nodig.

 

Zodra het apparaat in gebruik is, is het van belang wie er verantwoordelijk is voor het beheer, dit is tijdens de verwervingsfase vastgelegd. Hierin kan bijvoorbeeld gekozen worden om het beheer in de zorginstelling te doen of juist via de leverancier te laten verlopen.

 

Het is verder belangrijk om de privacy van de patiënt te waarborgen. In het geval de zorginstelling de thuismeting voorschrijft is dit haar verantwoordelijkheid. Het komt ook voor dat patiënten op eigen initiatief metingen uitvoeren en meenemen naar de arts. In dit geval is de patiënt zelf verantwoordelijk voor zijn privacy. 

Als de leverancier van de apparatuur patiëntgegevens via een cloudoplossing naar de zorginstelling stuurt, is het van belang om te weten waar de server voor de cloudoplossing staat. Als deze server buiten de Europese Unie staat gelden restricties volgens de Europese wet- en regelgeving (AVG). Hierin staat bijvoorbeeld dat er dan een passend beschermingsniveau moet zijn in het land waar de server staat en als daar niet in voorzien is, dat het dan slechts in enkele gevallen mag.  De zorginstelling is verantwoordelijk dat hierover afspraken worden gemaakt met de leverancier van de cloudoplossing en dat deze afspraken worden vastgelegd en voldoen aan de AVG. Lees voor meer informatie over dit onderwerp Praktijkvraag 18.

 

Bepaal van tevoren wat er in het zorgproces met de data gebeurt als de meetwaarden naar de zorginstelling worden gestuurd. Wordt het (gestructureerd) opgeslagen? Vindt er monitoring op de data plaats? Wie is in dat geval verantwoordelijk voor de signalering en het ingrijpen indien nodig? En hoe snel moet er dan ingegrepen worden? Worden de meetwaarden bijvoorbeeld alleen ingezien als de patiënt voor een afspraak in het ziekenhuis komt?

 

Met bovenstaande overwegingen is het voorbeeld uitgewerkt van de thuismetingen die naar een ziekenhuis (afdeling Cardiologie) worden verzonden. Het gaat hierbij om thuismetingen met een medische toepassing waarbij de regiefunctie voor het beheer van de thuismeetapparatuur is belegd bij de zorginstelling.

 

Klik hier voor een overzicht van de aandachtspunten per fase van de levenscyclus.

Figuur 3.5Thuismeting