Terug

Licht aan het eind van de tunnel, kwaliteitscontrole van starre optieken
Job Gutteling

09 november 2012

(Laatst aangepast: 27-11-2019)

Licht aan het eind van de tunnel, kwaliteitscontrole van starre optieken

Publicaties

Ondanks eerdere rapporten blijkt uit een follow-up onderzoek van IGZ (2207) dat de kwaliteitsborging van starre endoscopen nog steeds te wensen over laat. Projectgroep MICADO heeft in 2008 aanbevelingen gedaan over het opzetten van een kwaliteitsborging [1-4]. Het Catharina Ziekenhuis heeft na eigen onderzoek een testopstelling aangeschaft die niet toereikend blijkt te zijn voor de bedoelde toepassing. Daarom heeft het ziekenhuis een nieuw onderzoek gestart.

Inleiding en aanpak

Dit onderzoek geeft antwoord op de vraag welke parameters van de starre endoscoop invloed hebben op de beeldkwaliteit, hoe vaak deze gemeten moeten worden en met welk testsysteem dit gedaan kan worden om de beeldkwaliteit te waarborgen. Daarnaast worden afkeurcriteria gegeven en aanbevelingen gedaan om de kwaliteitscontrole te optimaliseren.

Op dit moment vindt er een visuele controle van de endoscopen plaats op de Centrale Sterilisatie Afdeling (CSA). Allereerst wordt de uitwendige conditie gecontroleerd. Daarna wordt door de endoscoop gekeken, waardoor defecte lenzen ontdekt kunnen worden. Als laatste wordt de lichtdoorlaatbaarheid geschat door de glasvezels te controleren. Als er te weinig licht uit deze glasvezels komt, wordt de endoscoop afgekeurd, zie figuur 1. Eenduidige afkeurcriteria zijn in het Catharina Ziekenhuis nog niet vastgesteld.

 

Pakket van Eisen
Voor het opstellen van een kwaliteitscontrole is er allereerst literatuuronderzoek [5-7] gedaan om te achterhalen welke parameters invloed hebben op de beeldkwaliteit. Dit zijn uitwendige conditie, conditie van het lenssysteem, resolutie, lichtdoorlaatbaarheid en de kijkhoek.

Er is een enquête verstuurd aan 22 Nederlandse ziekenhuizen om te onderzoeken welke controles er daar worden uitgevoerd. Twaalf ziekenhuizen voeren een kwaliteitscontrole uit en hebben de enquête volledig ingevuld. Uit de enquête blijkt dat de gecontroleerde parameters en het testsysteem per ziekenhuis verschillen. Er worden dus geen eenduidige afkeurcriteria gehanteerd. In tabel 1 is een samenvatting van de respons gegeven.

 

Er is daarnaast onderzoek gedaan naar de in het Catharina Ziekenhuis opgetreden defecten tussen 2005 en 2011. Bij 234 endoscopen is een omschrijving van het defect geregistreerd. In ruim 44% van de gevallen betreft het een gebroken staaflens, in bijna 20% van de gevallen is er sprake van slechte lichtdoorlaatbaarheid. Wazig beeld (15%), vocht (10%) en beschadiging van de tip (5%) zijn andere veelvoorkomende problemen. Gebroken of beschadigde schachten en defecte oculairs komen minder vaak voor (ongeveer 2%).

 

De drie meest voorkomende defecten zijn gekoppeld aan drie eerder genoemde parameters: de conditie van het lenssysteem, de resolutie en de lichtdoorlaatbaarheid. Een afwijkende kijkhoek zal altijd veroorzaakt worden door een onderliggende oorzaak, bijvoorbeeld een gebogen schacht, en wordt daardoor ondervangen door de overige parameters. Uit onderzoek naar de tijd tussen ingebruikname en het optreden van een defect blijkt dat een defect bij elk gebruik kan optreden, zie figuur 2.

Uit voorgaande onderzoeken kan een pakket van eisen voor de kwaliteitscontrole worden opgesteld:

Parameters die gemeten moeten worden

 • Uitwendige conditie
 • Conditie van het lenssysteem
 • Resolutie
 • Lichtdoorlaatbaarheid

Aanbeveling testsysteem MICADO

 • Meetgegevens moeten vastgelegd kunnen worden
 • De test moet reproduceerbaar zijn
 • De test moet objectief zijn
 • Er moet een goed-/foutindicatie gegeven worden
 • De test moet snel uitgevoerd kunnen worden
 • De test moet op de CSA worden uitgevoerd

Wens testsysteem Catharina Ziekenhuis

 • De test moet eenvoudig zijn
 • Een testopstelling moet de juiste prijs/kwaliteitverhouding hebben.

 

Testsystemen
Zeven testsystemen zijn vergeleken met het opgestelde pakket van eisen. Een overzicht van de testsystemen is te zien in tabel 2. Eerder onderzoek naar verschillende testsystemen [7] is hierin verwerkt. Te zien is dat op dit moment alleen door een visuele controle alle parameters beoordeeld kunnen worden. Helaas is een visuele controle niet reproduceerbaar en objectief.

De Measurement Device for Endoscopes (MDE) van Dovideq lijkt een goed testsysteem. Dit product is eenvoudig in gebruik en levert reproduceerbare gegevens. Het systeem kan echter geen uitwendige conditie bepalen en is nog in ontwikkeling. Er zijn op dit moment bijvoorbeeld nog geen afkeurcriteria vastgesteld.

Figuur 1

Tabel 1Kwaliteitscontrole van starre endoscopen in Nederlandse ziekenhuizen

Figuur 2Gebruiksperiode voordat de twee meest voorkomende defecten optreden

Tabel 2Overzicht van de onderzochte opstellingen

Figuur 3Storz Endoscope Test System 499T

Resultaten

Het Catharina Ziekenhuis beschikt over het testsysteem Storz 499T, zie figuur 3. Er is onderzocht of dit gebruikt kan worden voor het vaststellen van afkeurcriteria. Hiervoor moet de opstelling stabiel zijn. Daarnaast is onderzocht in welke mate nieuwe endoscopen in beeldkwaliteit van elkaar verschillen. Uit tabel 2 blijkt dat deze opstelling niet voldoet aan het pakket van eisen, daarom is er onderzoek gedaan naar mogelijke aanpassingen van de opstelling.

Er zijn meerdere nieuwe endoscopen (vier types en van elk type drie endoscopen) gebruikt om tien herhaalde metingen aan de lichtdoorlaatbaarheid en resolutie uit te voeren. Bij deze metingen was de resolutie altijd constant. Daarnaast blijkt dat de grootste spreiding in één endoscoop 4% in lichtdoorlaatbaarheid is. Met een aangenomen maximaal toelaatbare spreiding in lichtdoorlaatbaarheid van 10% kan geconcludeerd worden dat de huidige opstelling voldoende reproduceerbare metingen geeft.

 

Verschillen tussen endoscopen van het zelfde type
Om te beoordelen of de nieuwe endoscopen geschikt zijn voor het bepalen van afkeurcriteria, zijn metingen uitgevoerd. Hieruit blijkt dat er significante verschillen tussen endoscopen van hetzelfde type zijn in lichtdoorlaatbaarheid. Daarnaast blijkt dat er zelfs endoscopen buiten de specificaties van de fabrikant vallen.
De endoscopen kunnen echter wel worden gebruikt voor de metingen met de testopstelling om afkeurcriteria vast te stellen, omdat de maximale spreiding per type 4% is. Dit is kleiner dan de eerder aangenomen maximale spreiding van 10%.

 

Aanpassen opstelling
Door het aanpassen van de Storz 499T kan deze eenvoudiger in gebruik gemaakt worden. Voorstellen voor deze aanpassingen zijn:

 • Gebruik een endoscoophouder die geschikt is voor zowel dunne als dikke endoscopen
 • De hoekinstelling is kritisch. Bijgeleverde instelring voldoet niet in alle gevallen en vergt modificatie
 • Beperk de instelmogelijkheid van het testplaatje tot twee afstanden
 • Maak de testopstelling gedeeltelijk of volledig automatisch instelbaar
 • Zorg voor een automatische resolutietest

 

Afkeurcriteria
Naar aanleiding van het pakket van eisen, de literatuur en metingen aan defecte endoscopen kunnen afkeurcriteria worden opgesteld. Deze staan hieronder:

Parameter Afkeurcriterium

Uitwendige conditie bij elke beschadiging van schacht of tip Conditie van het lenssysteem bij iedere beeldimperfectie Resolutie bij degradatie ten opzichte van nieuwe scoop van zelfde type lichtdoorlaatbaarheid tussen 10% en 70% ten opzichte van nieuwe endoscoop van zelfde type.

In de literatuur wordt een endoscoop vaak bij 70% lichtdoorlaatbaarheid ten opzichte van een nieuwe endoscoop van hetzelfde type afgekeurd [4-5]. Er zijn tijdens het onderzoek maar twee endoscopen afgekeurd op een slechte lichtdoorlaatbaarheid. De gemiddelde lichtdoorlaatbaarheid van deze endoscopen was 10% ten opzichte van een nieuwe endoscoop van hetzelfde type.

Conclusie

Op dit moment wordt een visuele controle op de CSA aanbevolen, omdat er geen testsysteem op de markt is dat voldoet aan het pakket van eisen. De kwaliteitscontrole moet na elk gebruik van de starre endoscoop worden uitgevoerd.
Er is een protocol opgesteld en er moet regelmatig een training worden georganiseerd over het uitvoeren van de kwaliteitscontrole voor de CSA medewerkers. De parameters die beoordeeld moeten worden, met bijbehorende afkeurcriteria, zijn:

 • Uitwendige conditie; elke beschadiging aan schacht of tip;
 • Conditie van het lenssysteem; iedere beeldimperfectie;
 • Resolutie; degradatie van de resolutie ten opzichte van nieuwe endoscoop van hetzelfde type;
 • Lichtdoorlaatbaarheid; tussen 10% en 70% ten opzichte van de lichtdoorlaatbaarheid van een nieuwe endoscoop van hetzelfde type.

Omdat een afwijkende kijkhoek altijd wordt veroorzaakt door een onderliggende oorzaak, is besloten de parameter ‘kijkhoek’ niet afzonderlijk te controleren.

Omdat er tijdens het onderzoek bleek dat verschillende nieuwe endoscopen niet voldeden aan de specificaties van de fabrikant, wordt een ingangscontrole aanbevolen. Daarnaast is het van belang de gemiddelde initiële kwaliteit van de endoscopen te achterhalen, zodat per type een uitgangswaarde vastgesteld kan worden voor de beeldkwaliteit.

 

De voorgestelde aanpassingen aan de opstelling (Storz 499T) moeten worden getest bij alle verschillende types endoscopen. Daarna moet er met de opstelling worden gemeten op de CSA, zodat onderzocht kan worden of deze daar kan worden toegepast voor de kwaliteitscontrole.

Ook moet de markt in de gaten worden gehouden op ontwikkelingen in testopstellingen, met name de MDE. Daarnaast moet er meer onderzoek gedaan worden naar een afkeurcriterium voor de lichtdoorlaatbaarheid, omdat de huidige range (10% tot 70%) te groot is. Hiervoor moeten meer defecte endoscopen gemeten worden.

 

Discussie
De fabrikant van de endoscopen stelt de specificaties voor de spreiding van de lichtdoorlaatbaarheid van de nieuwe endoscoop niet beschikbaar. Omdat een spreiding van 5% of 10% vaak acceptabel wordt gevonden en de spreiding in de geteste nieuwe endoscopen al 4% was, is in dit onderzoek uitgegaan van 10%.

De nieuwe endoscopen die niet voldeden aan de specificaties van de fabrikant zijn wel gebruikt voor het uitvoeren van de metingen, omdat de afwijkingen bij deze metingen klein zijn ten opzichte van de gevonden waarden bij de andere nieuwe endoscopen.

In de literatuur wordt vaak een minimale lichtdoorlaatbaarheid van 70% genoemd. Hier is echter discussie over, omdat veel endoscopen al binnen 1 à 2 maanden onder deze 70% komen [7]. Uit metingen aan twee defecte endoscopen in het Catharina Ziekenhuis blijkt dat deze endoscopen pas werden afgekeurd bij 10% lichtdoorlaatbaarheid. De werkelijke waarde voor afkeur zal ergens tussen de 10% en 70% liggen.

[1] IGZ, Kwaliteitsborging van medische apparatuur in ziekenhuizen: verbeteringen noodzakelijk, Den Haag 2002.
[2] IGZ Kwaliteitsborging van medische apparatuur in ziekenhuizen: nog steeds onderschat, Den Haag 2005
[3] IGZ, Risico's minimaal invasieve chirurgie onderschat: kwaliteitssysteem voor laparoscopische operaties ontbreekt, Den Haag 2007
[4] MICADO, Kwaliteitsborging van Instrumenten en Apparatuur gebruikt bij Minimaal Invasieve Chirurgie, 2008
[5] Noordmans et al, Metingen met endoscopentestsysteem in UMC Utrecht, Optische kwaliteit van endoscopen, juli 2011, FMT Gezondheidszorg (pp. 40 - 42)
[6] Spry et al, Rigid Endoscopes - Ensuring Quality, Before Use and After Repair. AORN Journal, 2004 (pp. 103 - 109)
[7] Nuyens, N. (2010), Kwaliteitscontrole van optieken onder de loep, FMT Gezondheidszorg

Toon alle referenties

Auteur